Shri Gulab Singh Rajkiya Maha Vidyalya
Mussoorie Road, Purori
(New Chakrata)-248123,
Dist: Dehradun, Uttarakhand

Email: principalgdcchakrata2014@gmail.com

Ph. 01360-272547